Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących oraz deklaracja dostępności

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

          

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Kuźnickiej 28A w godz. 7.30 – 15.30

oraz za pośrednictwem

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – 478 456 211

  • faksu – 478 456 235

  • poczty elektronicznej - komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl.

  • w sytuacjach nagłych wysyłając SMS na numer - 478 456 211

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika, powoływanego przez KPP w Wieruszowie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011 r. , Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.01.19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 665 20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

    Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Kuźnickiej 28A. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Kuźnickiej. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się przy głównym wejściu.

    W poczekalni po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się powiatowe stanowisko kierowania wraz z obsługa interesantów. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kiosk multimedialny oraz miejsce w którym oczekują interesanci. Oficer dyżurny, który przyjmuje interesantów powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Wieruszowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, z czytnikiem dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

    W budynku nie ma windy prowadzącej na górną kondygnację, dlatego na parterze jedno piętrowego budynku komendy wyznaczone jest pomieszczenie dla obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. W budynku KPP znajdują się korytarze o szerokości powyżej 150 cm. Toalety znajdują się na zarówno na parterze praz górnej kondygnacji obiektu. Poza tym toalety dla interesantów znajdują się w poczekalni, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Bezpośrednio przez wejściem gównym do KPP w Wieruszowie przy którym nie ma schodów wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 31.03.2021 12:43
    (pdf 107.33 KB)

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2015
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry