Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie

można składać:

  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28a 98-400 Wieruszów;
  • bezpośrednio w tej jednostce lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie adres jw.;
  • w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@wieruszow.ld.policja.gov.pl.

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) , Ustawie o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r. ) oraz Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013 poz. 267 ze zm.).

W ujęciu ogólnym przedmiotem petycji może być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP- zakładka Złożone petycje.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Przebieg postępowania w odpowiedzi na petycje będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2015
Data modyfikacji 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Uzupelnij dane
do góry